Przejdź do treści

Statut

Fundacja Forum Bezpieczeństwa została ustanowiona w dniu 18 października 2021 roku w Warszawie.

§

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2167 z zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz postanowień Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister ds. wewnętrznych.

§

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować i tworzyć inne podmioty.
 4. Fundacja może ustanawiać oraz przyznawać odznaczenia, wyróżnienia i dyplomy osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§

Celem Fundacji jest zwiększanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa państwa, przeciwdziałanie przestępczości i rozwój cyberbezpieczeństwa.


§

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

 1. Organizowanie kampanii społecznych
 2. Organizowanie kampanii informacyjnych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
 3. Współpracę z administracją publiczną w zakresie zgłaszania postulatów legislacyjnych oraz branie udziału w konsultacjach społecznych projektowanych rozwiązań prawnych.
 4. Prowadzenie i wspieranie programów badawczych, naukowych, konferencji i publikacji
 5. Prowadzenie centrów wiedzy i kompetencji.
 6. Prowadzenie inkubatorów przedsiębiorczości.
 7. Współpracę z przedsiębiorcami i organizacjami przedsiębiorców,
 8. Działalność doradczą, ekspercką i audytorską.
 9. Szkolenia.
 10. Tworzenie klubów i integrację osób zainteresowane działaniem statutowym Fundacji.
 11. Dla osiągania swoich celów, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Do osiągnięcia celów, Fundacja może pozyskiwać środki od osób fizycznych i prawnych oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej jak również współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub finansowego oraz zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, zmierzającego lub koniecznego dla uzyskania środków z funduszy Unii Europejskiej, o których mowa powyżej.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć pliki cookie
ROZUMIEM